KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa » KVKK Aydınlatma Metni

Amaç

Bu politika BronzGrup Yapı Yetkili Üretici Bayi (“BronzGrup)’nin tedarikçi, bayi, ziyaretçi ile web sitesi https://www.bronzgrup.com.tr/ kullanıcıları ve imzalanan sözleşme içerisinde verilen kişisel verilerini işlediğimiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.

Veri Sorumlusu : Bronz Grup Yapı Yetkili Üretici Bayi

Posta Adresi : Abdurrahmangazi Mah. Gazi Cad. İstanbul İş Merkezi No:21/A Sancaktepe/İstanbul TÜRKİYE

E-posta Adresi : info@bronzgrup.com

I. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

BronzGrup: Sitenin sahibi olan BronzGrup Yapı Yetkili Üretici Bayi’ yi,

İlgili kişi//tüzel – gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site: https://www.bronzgrup.com.tr/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

II. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

1.Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

1.1. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Siteyi kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; ad, soyad, e-posta, mesaj, sektör ve formun konusu şeklindeki bilgileri https://www.bronzgrup.com.tr//kontakt linkinde yer alan formu doldurarak iletebilirler.

Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri Site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını, bu verilerin sadece ilettikleri talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla talep edildiğini kabul ederler.

Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

  1. Tedarikçilerin ve Bayilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

BronzGrup ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, bayi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait kişisel verileri işlemektedir.

2.1. Tedarik süreçlerinde ve bayi ile ilgili sözleşmelerde işlenen kişisel veriler

BronzGrup tedarik süreçleri ve bayiler kapsamında aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

Gerçek kişi tedarikçi ve bayiye ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri,
Tedarikçi ve bayi yetkilisine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan fotoğraf, imza gibi özel nitelikli kişisel veriler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri,
Tedarikçi ve bayi çalışanına ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; SGK bordrosu, İSG evrakı gibi özlük bilgileri; sağlık raporu, adli sicil kaydı gibi özel nitelikli kişisel veriler; eğitim durumu, sertifikalar gibi eğitim/mesleki deneyim ve tecrübe bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri,
2.2. Tedarik Süreçlerinde ve Bayi İşlemlerinde Kişisel Veri İşleme Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, SGK, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Mal, ürün veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşme süreçlerinin takibi ve icrası,
Kurumsal şirket kurallarına uyumun sağlanması.
2.3. Tedarikçiye ve Bayiye ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Tedarikçi-bayi yetkilisi, tedarikçi-bayi çalışanı veya gerçek kişi tedarikçinin kendisi,
Sirküler / Vekaletname gibi belgeler,
E-posta, telefon, web sitesi gibi iletişim kanalları,
Sözleşme,
Referans Kontrol Formu.
2.4. Tedarikçi-Bayi Yetkilisi, Tedarikçi-Bayi Çalışanı veya Gerçek Kişi Tedarikçi-Bayinin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’dan kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen tedarikçi-bayi yetkilisi, tedarikçi-bayi çalışanı veya gerçek kişi tedarikçinin bu politikada açıklanan usul ve esaslar kapsamında BronzGrup’ya başvurabilirler.

2.5. Tedarikçi-Bayi Yetkilisi, Tedarikçi-Bayi Çalışanı veya Gerçek Kişi Tedarikçi-Bayinin Kişisel Verilerinin Güvenliği

Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

2.6. Diğer işlenebilecek veriler

Sözleşmenin kurulması ifası ve sona ermesi ile ilgili ve bu amaçla sınırlı tüm kişisel veriler ve araç plakası ve araç kayıtları.

III. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, BronzGrup nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

BronzGrup işlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.
Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
Web Sitemizde çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmamaktadır.
BronzGrup çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak BronzGrup bünyesindeki bayi ve iştirakleri ile ve ayrıca ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md.11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı kullanmak için “Online başvuru linki BronzGrup sitesi ” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri istanbul@BronzGrup.com adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

V. Kişisel Veri Saklama Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır. Fiziksel ziyaretçilere ilişkin CCTV kayıtlarının saklanma süresi 75 gündür. Kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler ise ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren mevzuat uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır. Genel olarak verilerin saklanma ve imha bilgilerine “ KVKK-4 KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI “ ‘ından ulaşabilirsiniz.

VI. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

BronzGrup ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

VII. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

İlgili Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Çevrimiçi ziyaretçi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi

Gerçek Kişi Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Finansal Veri, Kurumsal Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi

VIII. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

BronzGrup bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır..

24.05.2021
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

Whatsapp
Yılmaz DEMİRÖZ
Yılmaz DEMİRÖZ
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?